بایگانی دسته‌ی: علمی

لباس مخصوص افراد ناتوان

لباسهای مناسب کودکان معلول

     -لباسهای تطبیقی لباس جزءملزومات ضروری ما انسانهاست وبا پیشرفت تکنولوژی وصنایع وبررسی نیازهای اقشارمختلف امروزه بحث لباسهای تطبیقی در دنیا بسیار مورد توجه برندها قرار گرفته وبا توجه به اینکه وافراد سالمند وناتوان بخش بخشی زیادی از بعضی از جوامع را در بر میگیرند توجه به نیازهای افراد جزء ضروریات یک جامعه میباشد […]

راههای شناسایی پارچه پنبه

شناسایی پنبه از دو طریق امکان پذیره 1- حل کردن پنبه در اسید سولفوریک 75 درصد 2- سوزاندن پنبه در روش اول اگر پنبه در اسید حل شود نشان دهند این است که پارچه پنبه است در روش دوم در هنگام سوزاندن پنبه دود سفید از پنبه استخراج میشود وبوی کاغذ میده  ودارای خاکستر نرم […]