بایگانی برچسب: علمی

لباس مخصوص افراد ناتوان

لباسهای مناسب کودکان معلول

     -لباسهای تطبیقی لباس جزءملزومات ضروری ما انسانهاست وبا پیشرفت تکنولوژی وصنایع وبررسی نیازهای اقشارمختلف امروزه بحث لباسهای تطبیقی در دنیا بسیار مورد توجه برندها قرار گرفته وبا توجه به اینکه وافراد سالمند وناتوان بخش بخشی زیادی از بعضی از جوامع را در بر میگیرند توجه به نیازهای افراد جزء ضروریات یک جامعه میباشد […]